1 EUR = 4.28 PLN

Appels d’offres/Przetargi

L’Office National Polonais de Tourisme informe que suite à l’appel d’offre réalisé pour «Réalisation des vols internationaux pour l’Office National Polonais de Tourisme en 2018 » l’offre, la plus avantageuse, qui a été retenue est celle de la compagnie LOT – Polish Airlines, sis 101 rue d’Aboukir, 75002 Paris. Annonce sur le résultat de l’appel d’offres pour « Réalisation des vols internationaux pour l’Office National Polonais de Tourisme en 2018 ». A tous les soumissionnaires participant à l’appel d’offres L’Office National Polonais de Tourisme informe que suite à l’appel d’offre réalisé pour «Réalisation des vols internationaux pour l’Office National Polonais de Tourisme en 2018 » l’offre, la plus avantageuse, qui a été retenue est celle de la compagnie LOT – Polish Airlines, sis 101 rue d’Aboukir, 75002 Paris.    Wykonawcy,ubiegający się o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie otwartego konkursu ofert na Obsługa przelotów zagranicznych dla Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Paryżu, jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę LOT – Polish Airlines, 101 rue d’Aboukir, 75002 Paris.

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR

Planifier un voyage
Combien de personnes?
1
Pour combien de temps?
2 jours
Je souhaite recevoir la newsletter